Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% Thầy Anthony 19h45 T2, T4 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T3 T5 T7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thảo Nga 19h45 30/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 28/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 28/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 09h45 27/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 24/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 24/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 24/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thảo Nga 19h45 22/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Quang Anh 17h45 21/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo 14h00 20/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Thảo Nga 15h45 20/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 19/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 19/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 17h45 17/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 09h45 13/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo 15h45 13/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 19h45 12/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 12/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 11/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tuấn Anh 17h45 11/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 17h45 11/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Cô Bẩy 17h45 09/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 19h45 09/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 17h45 09/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 08/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 07/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Minh Trang 19h45 07/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 09h45 06/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nga 14h00 06/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Huy Hoàng 08h00 06/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 17h45 05/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 05/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Cô Bẩy 17h45 04/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Huy Hoàng 19h45 04/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 17h45 06/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 03/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 17h45 03/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 17h45 03/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 17h45 01/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 17h45 03/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 17h45 03/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 17h45 01/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Quang Anh 17h45 01/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 31/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Cô Thảo Nga 19h45 31/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 08h00 30/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Hảo 15h45 30/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 15h45 30/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 08h00 30/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 14h00 30/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 28/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 19h45 27/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 27/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 26/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 19h45 26/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 19h45 26/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 17h45 01/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tuấn Anh 19h45 25/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi ĐH Cô Ngọc 10h00 CN - 19h30 T3 02/08/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6 advanced 1 Cô Oanh 03/08/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6 advanced 1 Cô Chang 14h00 02/08/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G9 basic 1 Cô Oanh 17h45 04/08/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G8 Cô Mai Trang - Thầy Tim 17h45 10/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/B1 Thầy Alex - Thầy Quang Anh 19h45 07/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Cô Vân 17h45 01/08/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Cô Thơm - Thầy Raimon 17h45 07/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2A Cô Chang - Cô Hazel 19h30 T4 T7 05/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Cô Oanh - Thầy Mike 08h00 16/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Cô Chang - Cô Hazel 17h45 18/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thảo Nga 19h45 30/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 28/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 09h45 27/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 26/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 17h45 24/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thảo Nga 19h45 22/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo 14h00 20/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 19/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 19/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive 17h45 17/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 17h45 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 09h45 13/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 09h45 13/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 19h45 12/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 12/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive 17h45 11/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 08/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 07/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 05/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 03/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Phạm 17h45 01/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 31/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 14h00 30/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 17h45 29/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 19h45 27/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 19h45 26/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 17h45 25/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 19h45 24/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 17h45 24/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 08h00 23/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 14h00 23/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 15h45 23/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 08h00 23/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Hảo 14h00 23/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Khánh Hoàng 15h45 23/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 22/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 22/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 19h45 21/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 21/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tim 19h45 20/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Minh Trang 19h45 20/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 20/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 17h45 19/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hảo 17h45 19/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 19/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 18/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tuấn Anh 19h45 18/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 09h45 16/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 08h00 16/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tim 09h45 16/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 17h45 15/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 14/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 14/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 14/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Tài 19h45 12/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 hè Cô Thảo Nga 15h45 12/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 19h45 11/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 10/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 08h00 09/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Nga 19h45 08/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 07/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 19h45 07/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Cô Chang - Thầy Mike 14h T7 17h45 T4 22/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Alex Lowe - Cô Trang Đào 17h45 01/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Cô Oanh - Thầy Mike 17h45 25/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2A Cô Quế Anh - Thầy David 17h45 T2 T6 07/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Hảo 19h45 06/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Huy Hoàng 17h45 05/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 17h45 05/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 19h45 04/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 03/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Huy Hoàng 19h45 03/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 09h45 02/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 09h45 02/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 08h00 02/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 15h45 02/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Thầy Huy Hoàng 14h00 02/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
Giáo tiếp 100% GVVN Thầy Sao 19h45 T3 T6 21/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50% 19h30 T5 T7 05/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Lớp 6 Basic Cô Hazel - Cô Đào Trang 17h45 T4 - 19h30 T6 08/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Cô Oanh - Thầy Raimon 19h30 T3 T5 07/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Cô Trang Phạm - Cô Hazel 17h45 T2 - 19h30 T5 13/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Thầy Jody - Cô Trịnh Chang 17h45 T3 T5 09/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2C Thầy Alex Owen - Cô Oanh 09h45 T7 - 17h45 T5 09/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Mark - Cô Thảo Vũ 17h45 T5 T7 04/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 09h45 26/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 14h00 23/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 14h00 23/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 22/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Nhân 17h45 20/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 19h45 20/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Nhân 17h45 19/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Hảo 17h45 18/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 17/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thảo Phạm 09h45 16/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 17h45 15/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 14/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 14/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 19h45 14/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Thảo Phạm 19h45 12/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 19h45 11/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive 08h00 09/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 04/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 15h45 02/08/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 08h00 02/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 09h45 02/08/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 31/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 19h45 29/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 08h00 26/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 09h45 26/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 19h45 25/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 17h45 25/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 24/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Báo cáo chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 24/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Báo cáo chuyên sâu Thầy Huy Hoàng 19h45 24/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Minh Trang 17h45 24/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Huy Hoàng 19h45 22/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 22/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 22/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 tăng cường Cô Minh Trang 14h00 21/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Huy Hoàng 19h45 21/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 20/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Minh 19h45 20/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 15h45 19/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 09h45 19/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Eugene 19h45 17/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 16/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo tăng cường Thầy Hảo 15h45 T5,7 16/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Minh 19h45 16/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Khánh Hoàng 17h45 16/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận tăng cường Thầy Hảo 14h00 T2,4 15/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 hè Cô Thảo Nga 15h45 T2,4,6 15/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thảo Nga 19h45 14/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 08h00 T2,3,7 13/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 cấp tốc Thầy Dũng 14h00 T2,4,6 13/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 cấp tốc Thầy Minh 14h00 T2,4,6 13/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Minh 08h00 12/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Hảo 17h45 11/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 hè Thầy Nhân 14h00 T3,5,7 11/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 17h45 09/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1B Cô Hazel - Cô Mai Trang 17h45 T7 - 19h30 T3 23/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Ally - Cô Thảo Vũ 17h45 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Thầy Raimon - Cô Trang Đào 19h30 T2 T4 24/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS50/3B2 Thầy Rick - Cô Chang 17h45 T5 T7 27/06/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 11/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TOEIC Từ vựng 1 Thầy Khánh Hoàng 19h45 09/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Cô Minh Trang 08h00 14/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Oanh 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Ngọc 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp mất gốc teens Cô Ngọc 15h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 08h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Oanh 08h00 T3 T5 T7 02/07/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Chang 08h00 T2 T4 T6 01/07/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói nâng cao kids Cô Trang 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Nghe nói cơ bản kids Cô Chang 15h00 T2, T4, T6 01/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 31/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo 17h45 29/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 28/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 08h00 26/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 15h45 26/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 24/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 23/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 20/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Minh 19h45 20/06/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 14h00 19/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Eugene 19h45 17/07/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288