Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Mr Raimon & Ms Oanh 19h30 T2&T6 14/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2B Ms Thom & Mr Daniel 17h45 T3&T6 11/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Ms Thuy Linh & Mr Mike 17h45 T5&T7 01/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao & Ms Nika 19h30 T5&T7 08/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 19h45 Thứ 5 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe CB 8h00 CN Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Minh 19h45 Thứ 6 28/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Ms Minh Trang 19h45 Thứ 5 27/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Minh 17h45 Thứ 4 26/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 MR Khanh Hoang 19h45 Thứ 4 26/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Hao 19h45 Thứ 3 25/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Ms Thao Pham 17h45 Thứ 3 25/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Ms Minh Trang 17h45 Thứ 2 24/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Hao 19h45 Thứ 7 22/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Son 17h45 Thứ 4 19/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Tuan Anh 17h45 Thứ 5 20/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Son 8h00 CN 16/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 MR Khanh Hoang 14h00 CN 16/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Duc 14h00 CN 16/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 5 Mr Eugene 17h45 Thứ 7 12/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Veronika 17h45 Thứ 7 15/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết BC chuyên sâu Ms Bẩy 17h45 Thứ 6 07/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Dung 19h45 Thứ 6 07/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Mr Tai 19h45 Thứ 5 06/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Mr Son 17h45 Thứ 2 03/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Minh Mr Nhân 05/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Minh 19h45 04/02/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Son 17h45 Thứ 7 01/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Ms Thao Pham 17h45 Thứ 7 01/02/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Ms Minh Trang 19h45 Thứ 3 14/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 3 14/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Tai 19h45 Thứ 3 14/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Huy Hoang 17h45 Thứ 3 14/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Minh 19h45 Thứ 2 13/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 MR Khanh Hoang 15h45 CN 12/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Mr Huy Hoang 9h45 CN 12/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 5 19h30 Thứ 6 10/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Mr Huy Hoang 17h45 Thứ 4 10/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 MR Khanh Hoang 19h45 Thứ 5 09/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Nhân 19h45 Thứ 4 08/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 08/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Dung 19h45 Thứ 2 06/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Minh 14h00 CN 05/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 9h45 CN 05/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Ms Thao Pham 15h45 CN 12/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Tuan Anh 15h45 CN 05/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Son 14h00 CN 05/01/2020 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe 4 Ms Thao Pham 19h45 Thứ 7 04/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Ms Thao Pham 19h45 Thứ 6 10/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Thao Pham 19h45 Thứ 5 02/01/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Mr Tai 17h45 Thứ 3 31/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Mr Tuấn Anh 14h00 CN 29/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 17h45 Thứ 7 28/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài 4 Mr Duc 19h30 Thứ 3 24/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài 4 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 4 25/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Mr Duc 19h30 Thứ 2 23/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao & Ms Nika 19h30 T5&T7 11/01/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Ms Mai Trang & Mr Nicolas 19h30 T3&T5 28/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Ms Thuy Linh & Mr Daniel 19h30 T3 & T5 31/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS3 Ms Chang & Mr Daniel 17h45 T5&T7 28/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1A Ms Dao Trang & Mr Eward 17h45 T3&T5 26/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Advanced 2-1 Ms Thuy Linh & Mr Eugene 17h30 T3 & T5 03/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Advanced 2-1 Ms Judy & Ms Hong 17h45 T5&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Advanced 2 Ms Hong & Mr Eugene 17h45 T5&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Basic 2-1 Mr Raimon & Ms Oanh 17h45 T6 & 8h CN 01/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Basic 2-1 Mr Tim & Ms Thao 17h45 T2&T7 07/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-2 Ms Mai Trang & Mr Alex 17h45 T6 & 8h CN 06/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-2 Mr Tim & Ms Bich Ngoc 17h45 T6 & 8h CN 06/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 2-1 Mr Tim & Ms Bich Ngoc 17h45 T4 & 19h30 T6 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 6 13/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp 1 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 11/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Từ Vựng 1 MR Khanh Hoang 19h30 Thứ 2 09/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://pec-edu.vn
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288