HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 20/07/2017

Cập nhật: 21-07-2017 05:27:00 | Tin tức | Lượt xem: 12044

Từ khóa: leader, leadership, born, learnt

Từ đồng nghĩa:

          leader = a man in charge = head = manager = chief

          leadership = headship

          learn = accumulate (skill and knowledge) = be trained

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết có thể phân tích 2 khía cạnh để một người có kỹ năng lãnh đạo bao gồm Tính cách và Kinh nghiệm

Some people are born to be leaders, others believe leadership can be learnt. Discuss and give opinion.

(Dated: July 20th, 2017)

Từ khóa: leader, leadership, born, learnt

Từ đồng nghĩa:

          leader = a man in charge = head = manager = chief

          leadership = headship

          learn = accumulate (skill and knowledge) = be trained

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết có thể phân tích 2 khía cạnh để một người có kỹ năng lãnh đạo bao gồm Tính cách và Kinh nghiệm

Đoạn 1: The ability of becoming a leader depends on a person’s personality

Ý 1: Different people are born to be distinctive; some are extrovert and some are introvert.

→ People who are sociable and competent are more likely to become managers than those who are ungenial.

(Mọi người đều được sinh ra với tính cách khác nhau; một số là người hướng ngoại và một số khác là những người hướng nội. → Những người hòa đồng và tự tin có nhiều khả năng trở thành người quản lý hơn những người ít nói)

Ý 2: Headship requires leaders to be able to put their feeling under control, which is impossible for some.

→ Hot-tempered people are easily influenced by unexpected external factors and produce inappropriate behaviors, depriving themselves of others’ respect and admiration.

(Vị trí lãnh đạo đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình, điều không thể thực hiện được đối với một số người. → Những người nóng tính dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài bất thường và có các hành vi không phù hợp, làm mất đi sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác đối với mình).

Đoạn 2: To be a man in charge, it takes time and efforts rather than merely inborn qualities / Leaders are made not born.

Ý 1: Before giving directions to followers, a head must be aware of the whole process and have an all-round vision.

→ Only by proactively penetrating themselves into the process of study and work can a person accumulate essential knowledge and attain strategies.

(Trước khi đưa ra sự chỉ đạo cho người khác, người đứng đầu phải nhận thức được toàn bộ quá trình và có tầm nhìn toàn diện. → Chỉ có cách tích cực thâm nhập vào quá trình học tập và làm việc mà một người mới có thể tích lũy được kiến thức và học hỏi những chiến lược cần thiết).

Ý 2: Communication skill, team-work skill and problem-solving skill, which are needed to be a chief, are not human instinct; solely thanks to mistakes made and lessons drawn can a person form those invaluable abilities.

→  Most leaders are the senior.

(Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giải quyết vấn, những thứ cần thiết để trở thành người đứng đầu, không phải là bản năng của con người; chỉ có mắc sai lầm và rút ra bài học mà một người có thể hình thành những kỹ năng vô giá này. → Hầu hết các nhà lãnh đạo là người cao tuổi).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869