HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS NGÀY 30/9/2017

Cập nhật: 12-10-2017 11:10:24 | Tin tức | Lượt xem: 13360

The best way to reduce youth crimes is to educate their parents with parental skills. To what extent do you agree or disagree? (Dated: September 30th, 2017)

The best way to reduce youth crimes is to educate their parents with parental skills.

To what extent do you agree or disagree?

(Dated: September 30th, 2017)

Từ khóa:  youth crime, parents, parental skills, educate

Từ đồng nghĩa:

          youth crime = juvenile delinquency = crime rate among the young

          crime = criminal activity = illegal activity

          parents = father and mother

          educate = train = teach = equip sb with skills

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết có thể đồng ý rằng việc dạy cha mẹ kỹ năng nuôi dạy con cái là biện pháp tốt nhất để giảm tỷ lê tội phạm trẻ tuổi hoặc có thể phản biện rằng đây không phải biện pháp tốt nhất. Dàn ý dưới đây thể hiện sự đồng ý rằng trang bị kỹ năng nuôi dạy con cái cho cha mẹ là cần thiết nhưng biện pháp này là không đủ để giảm tội phạm.

Đoạn 1: Việc trang bị cho cha mẹ kỹ năng nuôi dạy con cái là cần thiết để giảm tội phạm vị thành niên

Ý 1: Juvenile delinquency is closely associated with parents’ care to their children

-> Without timely guidance and frequent observation from father and mother, children find it intricate to distinguish between the right and the wrong as well as modifying their behaviours to be appropriate

-> They may accidentally commit crime due to their lack of awareness

(Tình trạng phạm pháp vị thành niên có liên quan chặt chẽ đến sự chăm sóc của cha mẹ đối với con cái của họ -> Không có sự hướng dẫn kịp thời và quan sát thường xuyên từ bố và mẹ, trẻ em thấy khó để phân biệt giữa đúng và sai cũng như sửa đổi hành vi của chúng cho thích hợp -> Chúng có thể vô tình phạm tội do thiếu hiểu biết)

Ý 2: Parents are, intentionally or unintentionally, the models that children are likely to follow

-> Well-mannered parents show their kids moral lessons and vice versa

-> Eg: A father who teaches his children by corporal punishments shows them that violence is acceptable in daily life.

(Cha mẹ, cố ý hoặc vô tình, là hình mẫu mà con cái họ có thể noi theo -> Các bậc cha mẹ có thái độ đúng mực dạy cho con cái họ các bài học đạo đức và ngược lại -> Ví dụ, một người cha dạy con mình bằng những hình phạt thể xác cho chúng thấy rằng bạo lực có thể được chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày.)

Đoạn 2: Kỹ năng nuôi dạy con cái của cha mẹ là không đủ để hạn chế tội phạm trẻ tuổi; sự tham gia của chính phủ cũng là cần thiết

Ý 1: A significant percentage of youngsters are forced to break the law as being unemployed and living under the poverty line

-> Should the government be able to lower the proportion of youngsters out of work, the number of crimes committed by young people will surely follow

(Một tỷ lệ đáng kể thanh thiếu niên bị buộc phải vi phạm pháp luật vì họ thất nghiệp và sống dưới chuẩn nghèo -> Nếu chính phủ có thể giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, số vụ phạm tội của giới trẻ chắc chắn sẽ giảm theo)

Ý 2: Stricter punishments should also be applied as a deterrent to youth who tend to perform unlawful actions

-> Eg: The fear of freedom loss in jail may prevent a potential law-breaker from committing a felony

(Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn cũng nên được áp dụng như là một biện pháp ngăn chặn đối với những thanh niên có xu hướng thực hiện các hành động bất hợp pháp -> Ví dụ: Sự lo sợ về việc mất đi tự do trong tù có thể ngăn cản một tội phạm nghiêm trọng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://pec-edu.vn
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 149 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869